Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez serwis Fimaster.pl

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawcą i właścicielem internetowego serwisu prawniczego Firmaster.pl (zwanego dalej serwisem) jest Robert Sababady, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Robert Sababady, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i pod adresem ul. Akacjowa 7 05-820 Piastów, NIP: 949-018-64-29, Regon: 015265907. Adres elektroniczny Usługodawcy związany z serwisem: bok@firmaster.pl.

 2. Serwis jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników, choć tematycznie dedykowany jest głównie do przedsiębiorców.

 3. Usługa polega na dostępie do treści o charakterze doradczym i informacyjnym.

 4. Usługi serwisu są świadczone drogą elektroniczną. Usługi są bezpłatne lub odpłatne.

 5. Biuro Obsługi Klienta serwisu (zwane dalej BOK) wykonuje czynności wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00.

 6. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie, z wyłączeniem komentarzy i umieszczanie ogłoszeń, są utworami w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów należą do Usługodawcy lub wskazanych autorów. Korzystanie z utworów na innych polach eksploatacji niż wynikających z ich przeznaczenia lub charakteru wymaga uzgodnienia z autorem lub Usługodawcą.

  Serwis. Wymogi techniczne.

 7. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:,

  1. Mozilla Firefox,

  2. Google Chrome,

  3. Opera

 8. Do uzyskania niektórych usług niezbędne jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanej skrzynki poczty elektronicznej.

 9. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez użytkownika, dostępnego pod adresem: https://firmaster.pl/app#/regulamin. Treść Regulaminu może być w każdej chwili nieodpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez użytkownika.

  Usługi bezpłatne świadczone przez serwis.

 10. Usługami bezpłatnymi świadczonymi przez serwis są:

  1. rejestracja w serwisie,

  2. korzystanie z bloga,

  3. otrzymywanie newslettera,


Usługi odpłatne

 1. Usługi odpłatne są dostępne w formie subskrypcji, która wymaga rejestracji konta. Pełne opisy subskrypcji znajdują się w Cenniku Usług.

 2. Podczas rejestracji w serwisie użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. login,

  2. adres poczty elektronicznej

  3. dane dot. prowadzonej działalności

  4. telefon kontaktowy

 3. Usługodawca zapewnia możliwość późniejszej edycji danych podanych podczas rejestracji. Dane wprowadzone przez użytkownika nie mogą być adresami stron internetowych oraz nie mogą zawierać jawnej lub ukrytej reklamy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika.

 4. Korzystanie z komentarzy w serwisie polega na wymianie poglądów przez użytkowników na łamach serwisu pod aresem  https://firmaster.pl/. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego wypowiedzi w komentarzach są dostępne dla innych Użytkowników serwisu i mogą być komentowane przez innych użytkowników. W komentarzach zabrania się zamieszczania treści:

  1. niezgodnych z prawem, wulgarnych, zniesławiających lub nieetycznych,

  2. zawierających propozycję udzielania porad prawnych lub świadczenia innych usług prawnych poza serwisem albo zawierających prośbę o taką poradę lub usługę,

  3. reklamowych lub hiperłączy,

  4. niezgodnych z przeznaczeniem serwisu,

  5. uznanej przez Usługodawcę za spam

 5. Usługodawca ma prawo kształtować zawartość forum poprzez usuwanie z niego treści, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Usługodawca ma prawo zablokować konto użytkownika i uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą i użytkownikiem na wykonanie usługi odpłatnej następuje z chwilą zapłaty za subskrypcję i otrzymania potwierdzenia realizacji transakcji przez DotPay S.A. po akceptacji warunków Regulaminu korzystania z usług DotPay.

 7. Usługodawca udostępnia Użytkownik możliwość korzystania z usługi odpłatnej niezwłocznie po realizacji transakcji zapłaty za subskrypcję.

 8. Użytkownik – o ile ma status konsumenta - wyraża zgodę, aby rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło niezwłocznie po zawarciu umowy. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 27 ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta , konsumenci mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia. Użytkownik – mający status konsumenta- przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu powyższe prawo do odstąpienia, ponieważ rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.


Faktury.

 1. Faktura zostanie wystawiona użytkownikowi po zakończeniu transakcji za subskrypcję. Faktura nie będzie zawierać podpisu i pieczęci Usługodawcy. Usługodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT. Usługa podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili jej wystawienia.

Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

 2. Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych godzi się tym samym na wykorzystanie jego danych w celu:

  1. niezbędnym do świadczenia usługi przez serwis, w szczególności zawarcia i wykonania umowy,

  2. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

  3. rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację,

  4. wykrywania nadużyć finansowych ( przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu) i zapobiegania im,

  5. ustalenia , dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. Cookies), niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie ingerują w integralność systemu lub danych użytkownika i mogą być w każdej chwili usunięte przez Użytkownika.

 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny dla wykonania umowy i realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 5. Użytkownik ma prawo do żądania :

  1. sprostowania danych,

  2. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

  3. ograniczenia przetwarzania ,

  4. dostępu do danych ( informacji o przetwarzanych danych),

  5. przeniesienia danych do innego administratora lub do Użytkownika.


Postępowanie reklamacyjne. Odpowiedzialność Usługodawcy.

 1. Użytkownik może dokonać reklamacji w zakresie wykonania odpłatnej usługi, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres: bok@firmaster.pl Reklamacja winna zawierać następujące dane:

  1. oznaczenie użytkownika,

  2. wskazanie daty wykonania usługi,

  3. zarzuty dotyczące wykonania usługi z uzasadnieniem,

  4. żądanie użytkownika co do sposobu załatwienia reklamacji

 2. Reklamacja nie zawierająca wszystkich danych określonych w lit. a-d nie będzie rozpatrywana. Usługodawca rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

 3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi odpłatnej Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę rzeczywiście wyrządzoną użytkownikowi (bez utraconych korzyści). Wysokość odszkodowania nie może jednak przekroczyć dziesięciokrotności wynagrodzenia brutto zapłaconego za subskrypcję, w związku z okresem w której doszło do wyrządzenia szkody.

 4. Użytkownik nie ma prawa dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy wynikających z korzystania z usług bezpłatnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za zastosowanie się przez Użytkownika do treści artykułów prawniczych lub komentarzy, które są publikacjami ich autorów i nie są kontrolowane merytorycznie przez Usługodawcę.

 5. Usługodawca nie odpowiada za:

  1. treści wypowiedzi użytkowników serwisu umieszczanych przez nich w komentarzach i ogłoszeniach.

  2. treści reklam zamieszczonych w serwisie oraz wynikających z tego tytułu roszczeń.

 6. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikając z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informować na stronie głównej serwisu.

  Postanowienia końcowe.

 7. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem, związane lub wynikające ze świadczonych usług poprzez serwis, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie niemożności polubownego zakończenia sporu wyłącznie właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla adresu wskazanego w pkt. 1 Regulaminu.

 8. Użytkownikowi nie wolno dostarczać w jakikolwiek sposób treści do serwisu o charakterze bezprawnym.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.11.2019. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie poprzez zamieszczenie w serwisie jego obowiązującej wersji.