Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i nie rozszerzamy zakresu naszych uprawnień, ani nie zmieniamy warunków świadczonych przez nas usług. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższego dokumentu.

 

Stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL i kontrolujemy dostęp do danych, udostępniając je wyłącznie osobom uprawnionym.

Zawartość dokumentu

 

Definicje użyte w tym dokumencie.

Zbierane dane.

Prawa Użytkowników.

Powierzenie danych osobowych.

Informacje o cookies.

Zmiany Polityki Prywatności.

Definicje użyte w tym dokumencie.

Administratorem danych osobowych jest Firmaster.pl, która wyznaczyła Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem email: admin@Firmaster.pl, lub drogą pocztową na adres siedziby. 

 

Firmaster.pl - serwis usługi internetowej o charakterze infromacyjnym. Właścicielem marki i serwisu Firmaster.pl jest  Robert Sababady, prowadzący działalność gospodarczą z  siedzibą w Piastowie, przy ul. Akacjowa 7, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numeremami REGON 015265907, NIP 949 018 64 29, zwany dalej Właścicielem serwisu internetowego. 

Użytkownik - podmiot wykonujący działalność gospodarczą, którywykupił Subskrypcję w serwisie internetowym Firmaster.pl 

Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownik z a Właścicielem serwisu internetowego Firmaster.pl na bezpłatny lub odpłatny dostęp do serwisu firmaster.pl;

RODO - obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zbierane dane.

Użytkownik: Imię i nazwisko, adresy do korespondencji i rejestracji działalności, email, telefon, IP, dane do płatności np nr konta. w celu:

  1. wykonywania umowy  pomiędzy Użytkownik a Właścicielem serwisu internetowego Firmaster.pl na obsługę usługi Firmaster.pl;

  2. realizacji obowiązków Firmaster.pl przewidzianych prawem, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz ich archiwizacji;

  3. przeprowadzania działań marketingowych i informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Firmaster.pl. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Firmaster.pl  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach;

  4. analitycznym lub statystycznym ze względu na prawnie uzasadniony interes Firmaster.pl  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju usługi;

  5. zapewnienia ciągłości świadczenia usług, bezpieczeństwa i poprawnego działania systemów, zapobiegania problemom dostępności poprzez tymczasowe przechowywanie i przetwarzanie, np. w związku z tworzeniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości, a także ochroną przed atakami lub nadużyciami.

Dane są przetwarzane przez czas trwania umowy a po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń prawnych w tym podatkowych i cywilnych.

 

Prawa Użytkowników.

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do własnych danych osobowych. Posiada on również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych, a także żądania ich usunięcia ze zbioru Firmaster.pl. 

 2. W przypadku kiedy usunięcie danych może być czasowo niemożliwe co powoduje odmowy ich usunięcia,  do czasu, gdy przechowywanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a szczególnie gdy Użytkownik naruszył regulamin usługi świadczonej przez Firmaster.pl lub przepisy obowiązującego prawa, 

 3. Użytkownik może podawać dane innej osoby, pod warunkiem nienaruszania obowiązujących przepisów prawa oraz dóbr osobistych osoby, której dane umieszcza w bazie Firmaster.pl.

 4. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, można wnieść skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

 5. Warunkiem zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownik a Firmaster.pl drogą elektroniczną jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwia realizację Umowy.

Powierzenie danych osobowych.

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika i/lub innych danych, o których mowa w tym dokumencie, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Właściciela Serwisu Internetowego Firmaster.pl, gwarantującej ochronę praw i prywatności Użytkownika, wymaganej przez Rozporządzenie, zawartej z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Firmaster.pl, np. Fakturowanie, księgowości, administracji, utrzymywania oraz zarządzania zasobami Firmaster.pl. 

 2. Zakres powierzonych danych obejmuje wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usług świadczonych przez Firmaster.pl. Mając na uwadze powyższe zasady, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym instytucjom lub osobom, z wyjątkiem uprawnionych podmiotów określonych przepisami prawa.

Informacje o cookies.

 1. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy Firmaster.pl wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na serwis. Dane te zapisywane są na dysku urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Firmaster.pl nie stosuje cookies do ustalania tożsamości Użytkownika, a wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z niektórych części serwisu, np. do utrzymywania sesji, przy logowaniu Użytkownika, do zasobów o ograniczonym dostępie oraz w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu. Cookies stosowane są również w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Użytkownika.

 3. Użytkownik ma prawo zablokować w swoim urządzeniu, umieszczania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Zablokowanie korzystania z tej funkcjonalności może doprowadzić do niemożności korzystania z zasobów kluczowo wykorzystujących ten mechanizm, np. możliwość zalogowania się do serwisu lub utraty innych standardowych funkcjonalności korzystających z tych danych.

Zmiany Polityki Prywatności.

 

 1. Firmaster.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: bok@Firmaster.pl.

 3. Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2019.